Hur gör Sveriges kommuner för att främja det energieffektiva byggandet?

Alvesta och Lerum är bästa kommunerna i Sverige på att främja energieffektivt byggande, tätt följt av Ronneby, Trosa, Lund och Alingsås. Det framkommer i Passivhuscentrum Västra Götalands rapport.


Målsättning: Ta fram en rapport om kommunala incitament för energieffektivt byggande, och att sprida information om framgångsrika arbetssätt.

Beskrivning: Den första januari 2015 trädde den så kallade Attefalls stopplag i kraft. Den innebar att kommunerna inte fick ställa högre krav på nya bostäder än Boverkets byggregler. Förhoppningen var att det på så vis skulle bli billigare att bygga nytt. Men stopplagen bromsade upp arbetet med energi-och miljöfrågor för byggnader i många kommuner. Dock fanns det några kommuner som inte lät sig hejdas.

I rapporten Kommunala incitament för energieffektivt byggande har Passivhus Västra Götaland undersökt vilka främjandeåtgärder kommunerna använder när det gäller att påverka energiprestandan i det byggda beståndet. En enkät gick ut till Sveriges 290 kommuner (60 procents svarsfrekvens), därefter djupintervjuades nyckelpersoner i några av de kommuner som i enkäten visade sig vara föregångare; Ronneby, Växjö, Lerum och Östersund.

Resultat: Det visade sig att det mest använda incitamentet är miljöprogram vid nybyggnation. Det reglerar hur kommunen, projektörer, konsulter och entreprenörer ska förhålla sig i det aktuella projektet, och kan exempelvis innehålla krav på energianvändning, materialval och dokumentation av inbyggt material.

Kommunerna kan också ge rabatt på bygglov eller vid försäljning av kommunala tomter. Till exempel ersätter Alvesta den som bygger passivhus eller plusenergihus på kommunal tomt med 200 000 kronor för kostnader som rör bygglov, karta, utsättning, fastighetsbildning och lägre markpris. Höganäs ger 25 procent av tomtens köpeskilling tillbaka för den som bygger passivhus.

Ägardirektiv till kommunala bostads-och fastighetsbolag kring energieffektivitet vid nyproduktion och renovering används av vissa kommuner. Informationsinsatser och markanvisningar är andra incitament.

Undersökningen visade att kommunerna tolkar Attefalls stopplag på olika sätt, och eftersom det ännu inte finns någon domstolspraxis är rättsläget osäkert.

Rapporten syftar till att sprida framgångsrika arbetssätt så att fler kommuner får verktyg som förbereder dem inför omställningen som krävs för att efterleva exempelvis direktivet om nära nollenergibyggnader.

Tidsplan: Start Hösten 2014, avslut Almedalen 2016 samt spridning hösten 2016.  

Medverkande: Viktiga bollplank i form av kommunala tjänstemän från Lerum, Vänersborg, Lidköping med mera, samt samtal med forskare från Lunds universitet.

Vill du veta mer? Kontakta Josefin Florell, utredare, 0734-269847, josefin [dot] florell [at] passivhuscentrum [dot] se

 

Här kan du läsa hela rapporten: