Energieffektivt byggande för allmännyttan

Hur får man allmännyttiga bolag att bygga lågenergihus? Passivhuscentrum Västra Götaland har genomfört en studie som försöker ta reda på vilka beslut som behöver fattas vid energieffektivt byggande.

Målsättning: Projektets övergripande målsättning har varit att identifiera de beslutsunderlag som allmännyttiga bostadsbolags ledningsgrupper behöver när de ska bygga lågenergihus.

Beskrivning: Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga hållbarhetsmål behöver både befintlig bebyggelse förbättras, samtidigt som all nyproduktion av både lokaler och bostäder utförs så energieffektivt som är ekonomiskt rimligt. Byggreglerna ställer idag hårda krav på energieffektivitet för nya byggnader och vi vet att kraven framöver ytterligare kommer att skärpas. De allmännyttiga bostadsbolagen har ofta som målsättning att ligga i framkant gällande byggandet av energieffektiva flerbostadshus och idag har allmännyttan uppfört hälften av alla lågenergihus, men byggtakten är inte alls i den utsträckning som skulle behövas för att nå de svenska miljömålen. Flera av de allmännyttiga bostadsbolagen har provat på, men endast ett fåtal har tagit beslut att bygga lågenergihus i större skala.

För att öka uppförandet för flertalet allmännyttiga bolag krävs kunskap och ökad förståelse kring vilka beslut som behöver fattas när man bygger lågenergihus. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om beslutsprocessen när allmännyttiga bolag bygger lågenergibyggnader. I projektet har tjugo stora och små allmännyttiga bostadsbolag, som huvudsakligen har erfarenhet av att bygga bättre än boverkets byggregler, intervjuats över hela landet. Intervjumaterialet visar på en stor vilja att fortsätta bygga bättre än boverkets regelverk men tydliggör samtidigt en fara att de ökade kraven på nybyggnad gör att kvalitetsfrågor och att den långsiktiga hållbarheten hamnar i skymundan.

Resultat: Projektets slutsatser är att de allmännyttiga bostadsbolagen har behov av ett utökat, gemensamt och jämförbart beslutsstöd. Detta för att det ökade trycket på bostadsbyggande även skall följas av ett fortsatt ökat lågenergihusbyggande samt för att ge kunskap till fler fastighetsägare att börja bygga lågenergihus. Projektet har identifierat fyra huvudområden som är i behov av utveckling:

  1. Enklare kalkyl- och värdeberäkningsmodeller
  2. Säkrare kravspecifikationer och anbudsutvärdering
  3. Säkrare uppföljning
  4. Bättre erfarenhetsåterföring

Tidsplan: Påbörjades januari 2015 och avslutades april 2016.

Ekonomi: Stöd från Energimyndigheten genom IQ Samhällsbyggnads program E2B2 samt SBUF samt egenfinansiering från partners i form av nedlagd tid.

Passivhuscentrum Västra Götalands roll i projektet: Vi deltog som projektdeltagare, intervjuade och sammanställde studien och sprider nu resultatet.

Medverkande:  Samarbete mellan SABO, Stockholmshem, NCC, Skanska, Passivhuscentrum, White Arkitekter, Telge Hovsjö, Fastighets AB Förvaltaren, CIT Energy Management och Sustainable Innovation.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Ahlström Ullbro, miljöekonom, telefon 0734-26 98 54. karin [dot] ahlstromullbro [at] passivhuscentrum [dot] se

Eller Josefin Florell, utredare, telefon 0734-26 98 47. josefin [dot] florell [at] passivhuscentrum [dot] se