Vallda Heberg- Sveriges första passivhuscertifierade område som skapar sin egen energi

Foto:Bergslagsfoto

Ett helt område med villor, lägenheter och äldreboende. Allt byggt i passivhusteknik. Energin kommer från solceller, solfångare och en biobränslepanna.

I Vallda Heberg sydväst om Kungsbacka byggdes under åren 2011-2015 en helt ny stadsdel i passivhusteknik enligt FEBY. När området var klart var det landet största sammanhängande område med enbart passivhus. Det innehåller bland annat 128 bostäder i villor och flerbostadshus, en förskola, ett äldreboende och fyra verksamhetslokaler.  

(Foto:Niklas S Bernstone)

All energi är förnybar och kommer från ett närvärmesystem. 35 procent av energin till uppvärmning och tappvarmvatten kommer från solen. De resterade 65 procenten kommer från en pelletspanna med fyra undercentraler. På undercentralerna och på flerbostadshusen har 600 kvadratmeter plana solfångare installerats, och på panncentralen finns 100 kvadratmeter vakuumsolfångare fastmonterat i 70 procents vinkling för att fånga in solinstrålningen även höst och vår. På äldreboendet finns solceller.

(Illustration:Jimmerfors och Österberg, 2014, baserat på skisser från Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB och Markgren Ariktektur AB.)

De olika husetyperna har isolerats på olika vis. I fyrbostadshusen används till exempel högpresterande polyisocyanurat isolering (PIR), vilket gör väggen 10 centimeter tunnare och därmed ger en större boendeyta. I villorna används mineralull, i äldreboendet stenull, och i radhuslängorna grafitcellplast med bättre värmegenomgångskoefficient (U-värde).

I samtliga passivhus mäts rumstemperaturen och luftfuktigheten varje timme. I tre villor har man dessutom gjort noggranna mätningar av termisk komfort och dagsljusfaktor. Utöver det har de boende fått svara på enkäter om hur de upplever inomhusklimatet. Mätningarna och enkäterna har visat att de boende i området har varit nöjda med sina bostäder, och att inomhusklimatet har varit bra. 

Det uppmätta energibehovet var under 2015 i snitt:

Villor: Uppvärmning 25,6 kWh/m2 år, varmvatten 18 kWh/m2 år och fastighetsel 5,4 kWh/m2 år. Summan blir 49 kWh per kvadratmeter och år.

Äldreboendet: Uppvärmning 21 kWh/m2, varmvatten 9 kWh/m2, fastighetsel 15 kWh/m2. Totalt 45 kWh per kvadratmeter och år.

Flerbostadshusen: Uppvärmning 39 kWh/m2, varmvatten 24 kWh/m2 och fastighetsel 5 kWh/m2. Totalt blir det 68 kWh per kvadratmeter och år.

Siffrorna ovan visar vad husen faktiskt drar. Av den energi som används till värme och varmvatten produceras alltså 35 procent av i solfångaranläggningen. Tvättmaskinerna och diskmaskinerna är varmvattenanslutna, vilket belastar siffrorna, men är bra för området eftersom man kan använda solenergin för att värma vattnet.

(Foto: Niklas S Bernstone)

Medverkande:

Huvudentreprenör: NCC Building

Kund: Eksta Bostads AB

Entreprenadform: Generalentreprenad, partneringsamverkan

Projektörer: Markgren Arkitektur AB, Mats Abrahamsson Arkitekter AB, NCC Teknik, Andersson & Hultmark, BA-Elteknik

 

Här finns mer information om Vallda Heberg:

http://passivhus.dk/wp-content/uploads/7PHN_proceedings/056.pdf

http://passivhus.dk/wp-content/uploads/7PHN_proceedings/066.pdf

http://www.laganbygg.se/UserFiles/Projekt/LAGAN_Vallda_Heberg_slutrappor...

http://www.passivhusnorden.se/UserFiles/Dokument/Presenationer/S10/Fahle...

https://www.ncc.se/vara-projekt/vallda-heberg-kungsbacka/