Detta är ett passivhus

Snåla och smarta byggnader

Ett passivhus är ett hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen. Den köpta värmeenergin uppgår enbart till en femtedel av dagens byggnadskrav.

Krav för passivhus

Passivhus är en standard med flera olika krav som måste uppnås för att byggnaden ska kunna kallas passivhus.

Det finns en svensk kravspecifikation FEBY 12 och en internationell kravspecifikation. 

Grunden för den svenska kravspecifikationen säger att byggnaden bara har 15 W värmeförluster per kvadratmeter vid +21 grader Celcius inomhus när det är som kallast utomhus, definierat av dimensionerande utetemperatur.

Till detta kommer att byggnaden skall vara lufttät, den får max läcka 0,30 l/s, kvm omslutande area vid ± 50 Pa tryckskillnad.

För att uppnå god byggnadskvalitet och komfort finns även krav på ingående delar i ett passivhus. Se Kravspecifikation för passivhus (FEBY 12) för mer information.

Grundkravet för den internationella definitionen är max 15 kWh uppvärmningsenergi per år.

Passivhus ger komfort

Ett passivhus är en byggnad med minimala värmeförluster, vilket innebär att det inte blir kallras vid fönster eller kalla ytterväggar. Det är också lufttätt så att inte drag och mögel uppstår. Därför upplevs passivhus som mycket behagliga, med god komfort för de boende. 

Passivhus är miljövänliga

Ett passivhus minimerar behovet av köpt energi och maximerar intag av gratisenergi. Det betyder att miljöbelastningen minskar i takt med energibesparingen.

Passivhus är lönsamma

Genom minimalt värmebehov sparar man pengar. Behovet av tillförd värme är så litet att man kan spara in investeringar i värmesystemen. Passivhus är på så vis billigare att bo i och kan vara billigare att bygga.