Sverige når inte God bebyggd miljö till 2020

Boverket pessimistisk i sin bedömning av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet.

”Högkonjunktur, ökad bilanvändning, en kraftigt ökad befolkning och ett ökat bostadsbyggande har lett till större påfrestningar på miljön”, skriver Boverket.

Myndigheten tror därför inte att Sverige kommer klara att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö till 2020. Detta är en förändring från året innan, då myndigheten hade en mer positiv inställning till chanserna att nå målet.

”Samtidigt görs många åtgärder som är positiva för målet, exempelvis finns ett flertal statliga stöd som stadsmiljöavtalen, upprustning av inne- och utemiljön i skolor, stöd till jämställda offentliga miljöer och stöd till energieffektiviserande renovering. Under 2016 har det också släppts flera vägledningar som översiktsplanering för minskad klimatpåverkan, en film om att skapa goda ljudmiljöer och webbutbildningar om tillämpningen av PBL”, skriver Boverket.

Myndigheten konstaterar att den största utmaningen är att med det ökade bostadsbyggandet lyckas behålla, utveckla och skapa goda livsmiljöer för alla. Dessutom att minska bilresandet, minska mängden avfall och öka resurseffektiviteten i byggande och förvaltning.

– Vi står inför en utmaning när det gäller byggande att förena kvantitet och kvalitet. En viktig aspekt som Boverket nämner i uppföljningen är byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta är något vi jobbar för, bland annat medverkar vi i projekt som syftar till att få fram ett öppet LCA-verktyg till byggsektorn, säger Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.