Investeringsstöd för renovering

//sida under uppbyggnad\\

Under 2015 föreslog regeringen en miljard kronor till upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. Denna miljardsatsning syftar till att möta behovet av upprustning och energieffektivisering av de flerfamiljshus som tillhör det så kallade miljonprogrammet, samtidigt som hyreshöjningar begränsas. 

Nu kan du som fastighetsägare söka stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Läs mer på Boverkets hemsida

Förslaget från budget ser ut som följer:

"Upprustningsbehovet

Många flerbostadshus behöver moderniseras på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter renoveringen. Regeringen avser att införa ett stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus samt ett stöd för förnyelse av utomhusmiljön. Stöden är avsedda för åtgärder i områden med socioekonomiska utmaningar.

Upprustningen av t.ex. de s.k. miljonprogramsområdena skapar möjligheter att ta ett helhetsgrepp på hela bostadsområden och stärker kopplingarna till den omkringliggande stadsregionen samt skapar möjligheter att öka kvaliteten och trivseln i boendet. Stödet ska bidra till att upprätthålla den höga och enhetliga svenska bostadsstandarden. I utemiljön kommer det att bli viktigt att skapa mötesplatser och öka tillgängligheten till grundläggande service. Hyresgästerna ska ha inflytande i renoveringsprocessen. Upprustningar skapar även arbetstillfällen.

Regeringen har även tillsatt en utredare som bl.a. ska undersöka hur reglerna om hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändrings-arbeten tillämpas och ta ställning till om hyres-gästernas inflytande bör stärkas (dir. 2015:83)."

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/08/ur-budgetproposition-for-2016-investeringar-for-fler-jobb/